Kdo se motal za město při výstavbě té vystřelovací kanalizace?

autor: | 20. 6. 2024 | Komentáře

REAKCE NA DOTAZ Z FACEBOOKOVÉ SKUPINY ČERNOKOSTELECKO: „Kdo se motal za město při výstavbě té vystřelovací kanalizace?“

Tento text se zabývá komplikovanou historií a aktuálními problémy „vystřelovací“ kanalizace na černokosteleckém náměstí Smiřických, která pochází z doby Marie Terezie Savojské. Tento starý kanalizační systém, unikátní v našem městě tím, že při větším dešti pod tlakem vody dochází k „vystřelování“ kanalizačních poklopů, prošel v minulosti řadou rekonstrukcí a oprav, bohužel včetně zásadních chyb, které vedly k současným havarijním stavům. Hlavním problémem byl nedostatečný monitoring stavu staré kanalizace před výstavbou nové splaškové kanalizace, téměř nulová rekonstrukce a nedůsledné přepojování na oddílnou splaškovou kanalizaci. Autorka, která se těmito problémy v roli zastupitelky začala zabývat po volbách v roce 2010, dlouhodobě zdůrazňuje potřebu systematického řešení a investic do modernizace kanalizačního systému, včetně výstavby nové ČOV, aby se předešlo opakování minulých chyb a zajistilo se efektivní odvádění odpadních vod ve městě.

Vystřelovací jednotná kanalizace na náměstí je hodně stará, pochází z dob Marie Terezie Savojské. Poslední větší rekonstrukcí prošla přibližně v roce 1942. Následovaly havarijní opravy, což místy vedlo k zúžení průtočného profilu a snížení kapacity stoky. K významnému zásahu do této kanalizace došlo v roce 2005 v průběhu výstavby oddílné splaškové kanalizace (tzv. I etapa výstavby splaškové kanalizace, realizovala firma VOD-KA). Během výstavby oddílných stok splaškové kanalizace byla podstatně zmenšena kapacita stávající křižné šachty u staré kanalizace u kostela (to je ta nevíce vyskakovací). K celkové opravě původních stok (které po dokončení výstavby oddílné splaškové kanalizace měly sloužit jako dešťová kanalizace) nedošlo. Město v rámci I. etapy výstavby splaškové kanalizace tuto opravu neobjednalo. Domnívám se, že hlavním důvodem bylo, že stav původní stoky jednotné kanalizace nikdo nezmonitoroval. A také asi nikoho nenapadlo, prověřovat, v jakém stavu se potrubí kanalizace pro veřejnou potřebu může nacházet, když ji spravovaly tzv. odborné firmy.

Kolem kanalizace „za město“ jsem se začala „motat“ po volbách v roce 2010, když jsem byla v radě města. Nikoliv dle přání, ale z nutnosti. Výstavba oddílné splaškové kanalizace na starém městě dle projektu, který nám předchůdci připravili (projektová dokumentace od renomované projekční firmy) byla nerealizovatelná. Museli jsme stavbu zastavit a připravit nový projekt. V něm jsme řešili nejen oddílnou splaškovou kanalizaci, ale mj. kanalizaci dešťovou, protože původní jednotná kanalizace neměla místy dno a sloužila spíše jako vyhnívací prostor, plný fekálií či jiných překážek. V roce 2011 opět došlo k rozsáhlému poškození křižovatky před kostelem. Dosavadní opatření nefungovala. Pochopila jsem, že je třeba vědět, v jakém stavu jsou trubky v zemi, pokud nechceme opakovat chyby z minulosti. A zajistit pro projektanty co nejvíce podkladů a stále stav sledovat, mění se. Dohledala jsem mnoho podkladů (např. nejstarší dokumentaci z roku 1893), bohužel část se najít nepodařilo. Prosadila jsem monitoring problematické jednotné kanalizace, přednostně tam, kde se stavělo. Během provádění kamerových zkoušek jsem byla téměř vždy přítomná a věřte, že tato zkušenost je k nezaplacení. Podařilo se zpracovat generel kanalizace na základě existujících i nově získaných podkladů a informací od provozovatele. Před koncem mého mandátu v radě města v roce 2014 byl zpracován projekt rekonstrukce stoky K (což je hlavní část vystřelovací kanalizace na náměstí). V té době jsme byli přesvědčeni, že splašky, které do stoky tečou, pochází pouze od těch, kteří se včas na oddílnou splaškovou kanalizaci nepřepojili, ale přípojky mají zhotovené a v brzké době tak učiní. Tak nás informoval provozovatel. Bohužel to všechno bylo trochu jinak.

Nové vedení města v roce 2017 uzavřelo koncesní smlouvu na provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, bez cca 7 km jednotné kanalizace, z které provozovatel pobíral stočné. Napravili jsme to po dalších volbách a v roce 2019 uzavřeli dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace. A opravdu to nebylo jednoduché, nechtěli jsme přijít o dotaci na kanalizaci. V letech 2019-2020 se podařilo zmonitorovat další úseky staré kanalizace a bylo zřejmé, že nebude možné provést rekonstrukci vystřelovací jednotné kanalizace na náměstí bez investice do zakapacitnění ČOV (nebo výstavby nové ČOV). Do jednotné kanalizace na náměstí bohužel dodnes ústí i splašky (se souhlasem provozovatele, který od majitelů takových přípojek vybírá stočné na základě uzavřené smlouvy). Nejedná se pouze o domy na náměstí, které mají přípojky do splaškové kanalizace a pouze se zatím nepřepojili. Na náměstí tečou srážky i splašky z lokalit, kde žádná oddílná splašková kanalizace neexistuje, pouze stará jednotná.

Technický dozor při výstavbě I. etapy splaškové kanalizace prováděl provozovatel vodovodů a kanalizace. Zdálo se to jako ideální řešení. Ale realita byla jiná. Přepojování přípojek neřešil, město také ne, protože spoléhalo na provozovatele. V průběhu monitoringu kostelecké kanalizace v roce 2012 jsem zjistila, že ani 2m trubka a prkno v šachtě u pošty, které bránily v průtoku, nepřimělo provozovatele (a technický dozor) ani úředníka města k nějaké aktivitě. Dlouhá léta nikomu nevadilo, že do jednotné kanalizace na náměstí ústí i srážkové i drenážní vody od přeložky u vodojemu (což opět prokázal výše uvedený monitoring). Podařilo se tento problém odstranit tuším v roce 2014 ve spolupráci s ŘSD. Postupovali jsme pomalu, stará kanalizace stále chátrala ale zdálo se, že začíná být vidět malé světýlko na konci tunelu. Všechny volební subjekty opakovaně inzerují důležitost
dokončení výstavby splaškové kanalizace a výstavby nové ČOV. Realita je bohužel trochu jiná.

Občas se dočtu, že město 30 let řešilo pouze kanalizaci a teprve teď začíná žít. Nemalá část města dosud není napojena na splaškovou kanalizaci (protože se nemá na co připojit), leckde nejsou odvodněné ani komunikace. Nemáme kapacitní ČOV. Zato máme 19 nepovolených vyústění splašků do přírody, od některých napojených na tyto volné vyústě provozovatel pobírá stočné. V majetkové evidenci ale těch 19 volných výústí neuvádíme. V kanalizačním řádu jejich většinu najdeme. Co je správně? Nestálo by za to vše napravit před tím, než na město dopadnou oprávněné sankce? Nebylo by fajn zajistit všem kosteleckým občanům takový luxus jako kapacitní splaškovou kanalizaci zakončenou funkční ČOV? Obzvláště těm, kteří léta platí stočné? Nebylo by fajn, aby po městských i soukromých pozemcích netekly splašky? Chápu, že náklady na nápravu šlendriánu z let minulých jsou obrovské, ale tím spíše je třeba konat. Rychle. I za cenu omezení některých projektů pro radost.

Plánujeme cyklostezky, muzeum a další atrakce. Jsou na to dotace. Myslíte, že občané města, kteří několik desítek let marně čekají na výstavbu splaškové kanalizace a platí několikanásobně vyšší náklady za likvidaci splašků dají přednost atrakcím před přípojkou?

Vím, že tazatel a přátele stávajícího vedení města by rádi slyšeli, že jsem byla u výstavby vystřelovací kanalizace, případně u všeho špatného, co se v této oblasti dělo. Musím je zklamat, nejmladší nejsem, ale období vlády Marie Terezie Savojské nepamatuji. Nebyla jsem v době posledního většího zásahu do kanalizace na náměstí ani v zastupitelstvu, za město jsem opravdu konat nemohla. Stejně jako v době, když jsem byla v opozici. Nebo když se mi nepodařilo přesvědčit kolegy z „pozice“, že je důležitější opravit trubky v zemi než přispět na fasády či hrací prvky. Ve spolupráci s odborníky jsem se snažila připravit řešení. Snažila jsem se (a stále se snažím) problémy s kosteleckou kanalizací řešit.

Všichni bychom si přáli žít ve městě, kde je čisto, opravené náměstí, komunikace, nové cyklostezky i atrakce nejen pro děti. Pokud dokážeme problémy řešit, dříve či později se nám to podaří. Ale opravdu nelze revitalizovat náměstí nad nekapacitní jednotnou stokou. A tuto stoku nelze pouze zkapacitnit a poslat do vodoteče. Musí se pořešit i splaškové vody. Pokud možno ne tak, že řádně platícím občanům vypovíme smlouvu na odvádění odpadních vod.

ing. Ewa Chmelíková

Zveřejněné komentáře občanů nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!