Natáčení zastupitelstva v Kostelci? Zakázáno.

autor: | 17. 4. 2022 | Komentáře

Napadlo vás někdy přijít na zasedání zastupitelstva s kamerou? Zkusil jsem to a se zlou jsem se potázal. Starosta města Kostelec nad Černými lesy Jan Černý mi natáčení zakázal. Porušil tím zákon.

Řada obcí v rámci svého otevřeného přístupu k občanům nabízí přenosy jednání svých zastupitelstev a také jejich záznamy na webových stránkách. V Kostelci se to neděje, a tak jsem se rozhodl pořídit si za účelem kontroly práce zastupitelů vlastní videozáznam ze zasedání 7.dubna 2022. Přišel jsem čtvrt hodiny před zahájením, sál byl ještě prázdný. Posadil jsem se do první řady a připravil si kameru na stativ tak, abych nikomu nepřekážel a abych zabíral pouze zastupitele města, kteří postupně začali přicházet. Nejsem naivní. Nečekal jsem, že přítomnost kamery vzbudí nějaké radostné reakce. Ale takovou škálu negativních reakcí jsem opravdu nečekal. Vzrušené výkřiky, zmatená argumentace, slovní vyhrožování.

Nejprve jsem byl vyzván k předložení novinářského průkazu. K natáčení veřejného jednání však nic takového nepotřebujete. Oznámil jsem, že chci natáčet jako občan Kostelce. Nepožaduji žádná speciální práva.

Pan starosta Černý se zeptal několika zastupitelů z vládnoucí koalice, zda souhlasí s natáčením podle zákona na ochranu osobních údajů. Ti vyjádřili svůj nesouhlas a na základě toho mi starosta vyslovil zákaz s pořízením audiovizuálního záznamu.

Tímto postupem však došlo k nezákonnému zásahu správního orgánu. „Zákon o obcích předpokládá, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Může na něj přijít kdokoliv a zároveň si z něj může pořídit zvukový i obrazový záznam. Neexistuje žádný právní předpis, který by to zakazoval. Zakázat to nejde ani v jednacím řádu zastupitelstva nebo jiném interním dokumentu obce. Člověk, který se jednání zastupitelstva účastní, nepotřebuje ani žádné schválení od starosty, zastupitelstva či jiných zúčastněných osob.“, uvádí Sdružení měst a obcí ČR na svém webu.

Dopředu jsem si raději právní problematiku nastudoval a pokusil se citovat právní vyjádření advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti. „Zastupitelé vykonávají na zasedání zastupitelstva veřejnou funkci. Proto i jejich projevy učiněné během zasedání mají veřejnou povahu a nevztahuje se tak na ně ochrana osobnosti. Jde o vystoupení v záležitosti veřejného zájmu. Také projevy soukromých osob na zasedání je nutné považovat za veřejné, neboť si musí být vědomi, že svými projevy jsou součástí veřejného jednání.“

Místo věcné diskuse nad podstatou problému však radní vystupňovali nepříjemný nátlak vůči mě. Místostarosta Jiří Kahoun ode mě vyžadoval IČO citovaných právníků a argumentoval, že není vhodné začít natáčet před volbami. Starosta Černý zase zákaz zdůvodňoval svým předpokladem, že záznam bude účelově sestříhán. Radní Jiří Liška mě nejprve obvinil, že jsem tu na objednávku někoho jiného a později poznamenal: „Já mu tu kameru chytím a vyhodím mu to ven!“.

Do diskuse velmi aktivně vstupoval úředník Ing. Petr Vladyka, pověřený řízením úřadu. Argumentoval svým právnickým vzděláním a hrozil mi, že zavolá policii. Přestože seděl v obecenstvu a vůbec nebyl v záběru kamery, vyjadřoval svůj nesouhlas s natáčením hlasu své osoby, protože je nevolený úředník. Starosta pak oznámil, že úředníky nelze natáčet, protože jde o zaměstnance města.

„Povaha veřejného zasedání zastupitelstva obce však vylučuje, aby projevy přítomných na zasedání bylo možné považovat za projevy osobní povahy. To znamená, že není nutné jakýmkoliv způsobem anonymizovat cokoliv o vystupujících a zaměstnancích obce, pokud by mělo dojít ke zveřejňování záznamu. Zároveň projevy úředníků, zastupitelů a jiných funkcionářů obce na zastupitelstvu souvisí s jejich úřední činností. Totéž platí o diskutujících osobách z řad veřejnosti. Ty svým vystoupením zase realizují politické právo, všechny osoby zde vystupují vědomě a záměrně veřejně. Není tedy pojmově možné pro tuto situaci uvažovat o ochraně soukromí. Stejně tak není možné uvažovat o neoprávněném zásahu do ochrany osobnosti, když by takto vystupující byl zaznamenáván. Chce-li někdo veřejně ovlivnit jednání zastupitelstva, nemůže tak učinit jinak, než že akceptuje veřejnost svého vystoupení.(Sdružení měst a obcí ČR)

Přípustností pořizování záznamů z probíhajícího jednání zastupitelstva obce přítomnou veřejností se zabýval Městský soud v Praze: „Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veřejné, což se týká všeho, co se v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. „

Stanovisko Ministerstva vnitra č. 7/2008 ze dne 31. 3. 2008 (aktualizováno k 1. 9. 2018) uvádí: „Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že zastupitelstvo obce nemůže bránit přítomné veřejnosti, aby si pořizovala zvukové nebo obrazové záznamy z jeho zasedání. O zákazu pořizování záznamu by bylo možné uvažovat jen výjimečně tehdy, jestliže by samotné pořizování natolik rušilo průběh zasedání, že by toto zasedání nemohlo vůbec probíhat. V tomto případě by však pořádkové opatření nesměřovalo proti pořizování záznamu, ale proti rušivým projevům, které by s tímto pořizováním byly spojeny. Zastupitelstvo by navíc k takovému zákazu mohlo přistoupit, jen pokud by po předchozím upozornění nebyla ze strany pořizovatele záznamu zjednána náprava.“

Zákon o ochraně osobních údajů rovněž nepředstavuje překážku pro zveřejnění audiovizuálních záznamů o jednání zastupitelstva. Výjimkou by byly málo časté případy, kdy by se součástí záznamu staly osobní údaje třetích osob, které nevstupují do vztahu s obcí, ale byly zmíněny některým vystupujícím. Dále jde o příliš detailní údaje osob (např. rodné číslo, osobní telefon, přesná adresa bydliště), citlivé osobní údaje (například o zdravotním stavu). Ty je pak nutno před zveřejněním odstranit. Obvykle není žádný důvod podrobnější údaje o nich hlasitě přednášet. „Pro nahrávání zasedání zastupitelstva je relevantní čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podle něj můžete zpracovávat osobní údaje, tedy zasedání zastupitelstva natáčet, bez souhlasu subjektů osobních údajů, tedy osob účastnících se zasedání zastupitelstva, v případech, kdy je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů vás jako správce či třetí strany. Oprávněným zájmem je např.kontrola výkonu pravomoci zvolených zastupitelů. To znamená, že souhlas zastupitelů ani jiných úředních osob k pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva nepotřebujete.“ (Platforma Bezkorupce)

Nahrávání jsem byl nakonec nucen ukončit. Bez toho by zastupitelé vůbec nezačali jednat – neustále hledali další a další důvody, proč natáčení není možné. Co mě na celé kauze nejvíce mrzí je zjištění, že zmínění zastupitelé v tomto kontextu nepovažují své jednání v rámci mandátu vzešlého z voleb za veřejnou záležitost, nýbrž za něco soukromého, co je potřeba si střežit.

Ing. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, k tomu uvádí: „Ti, kteří se o zákaz snaží, jsou většinou motivováni snahou znemožnit diskusi a kritiku vztahující se k jejich vystoupení. Snaha představitelů obce nebo členů zastupitelstva pořizování záznamu bránit, případně ustanovení Jednacího řádu, které to zakazuje, nejsou právně platné. Pokud předsedající či jiný veřejný činitel pořizování záznamu zakáže, nebo dokonce pokud k prosazení použije veřejnou moc (např. obecní policii), stane se pachatelem trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (to dopadá i na případné protiprávně zakročující policisty). Nahrávající se bude moci bránit více právními způsoby. Pokud šlo o úřední postup obce, výsledkem žaloby bude prohra obce. Soud zakáže opakování takového postupu obce/starosty. V případě, že by při zákroku došlo k jakékoliv škodě, bude ji muset uhradit ten, kdo zákrok vyvolal a provedl. Pokud by došlo k nějakým urážkám vůči občanovi pořizujícímu záznam, bude možno se dovolat ochrany osobnosti a požadovat i omluvu a také finanční odškodnění. Do věci může vstoupit i dozorový orgán – ministerstvo vnitra.“

Nepříjemným atakům jsem čelil i po skončení jednání. Radní Liška (KSČM) ke mě přišel a prohlásil, že případné zveřejnění záznamu bude mít pro mě „nedozírné následky“ a vzápětí začal zjišťovat, kde bydlím.

Budu požadovat omluvu od pana starosty za uvedený nezákonný zásah správního orgánu. Rád bych ve výsledku dosáhl toho, aby každý občan Kostelce nad Černými lesy mohl podle zákona natáčet nebo sledovat jednání zastupitelstva z videozáznamu a mít tak možnost kontroly nad rozhodováním o našem městě.

Myslíte si, že je ve veřejném zájmu nahrávání kompletního nesestříhaného záznamu z jednání kosteleckého zastupitelstva a jeho zveřejňování na internetu? Jaké máte zkušenosti s přístupem zdejší radnice k informování občanů? Jak jste spokojeni s objektivitou Černokosteleckého zpravodaje? Napište nám svůj názor a zkušenosti na redakce@kostelak.cz.

Další vývoj kauzy je popsán v tomto článku.

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!