Chystá se rekonstrukce ulic Lipanská, Tuchorazská a Poustka

autor: | 29. 4. 2024 | Zpravodajství

Stavební úřad v Říčanech vydal stavební povolení na rekonstrukci vybraných komunikací v Městské památkové zóně v Kostelci nad Černými lesy. Město vzápětí vypsalo výběrové řízení na rekonstrukci ulic Lipanská, Tuchorazská a Poustka.

O této kauze jsme psali zde. Projektant stavby (firma ARTENDR s.r.o) se v rozporu s uzavřenou smlouvou rozhodl ignorovat potřeby občanů žijících v dotčené lokalitě a prosadit projekt za jejich zády. Po zveřejnění na úřední desce stavebního úřadu se k chystanému projektu sešlo velké množství připomínek. S většinou z nich se stavební úřad vypořádal větou, že „je vázán podanou žádostí a že nemůže rozsah stavby rozšiřovat nad rámec podání žadatele“. V průběhu stavebního řízení starosta města Jan Černý připomínky obyvatel nepodpořil a stavební úřad dal zelenou projektu rekonstrukce ulic Lázeňská, Tuchorazská, Lipanská, Poustka, Na Skále, Na Krásné vyhlídce, U studánky a Nová. Projektovou dokumentaci najdete na webu města (byla zveřejněná 12.1.2024 na žádost dotčených občanů).

Informace o vydání stavebního povolení byla uvedena na úřední desce městského úřadu v Říčanech a v Kostelci nad Černými lesy byla zveřejněna dne 11. 4. 2024 . Rozhodnutí bylo doručeno tzv. veřejnou vyhláškou, tj. má se za to, že bylo dotčeným občanům oznámeno 15 den od zveřejnění (26.4.2024).  Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 11. 5. 2024 k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u MĚSTSKÉHO  ÚŘADU ŘÍČANY,  odbor – Stavební úřad,  Melantrichova 2000, 25101 Říčany.

Město dne 15. 4. 2024 vypsalo zjednodušené zadávací řízení na dodavatele stavby – rekonstrukce komunikací pro 3 ulice: Lipanská, Tuchorazská a Poustka. Projekt pro vybrané ulice a podmínky zadávacího řízení vč. soupisu prací najdete na profilu zadavatele města.

Ulice Tuchorazská – provizorní stav

Pro představu zveřejňujeme některé připomínky občanů z těchto ulic. Všechny připomínky a odpovědi stavebního úřadu lze dohledat ve výše uvedeném rozhodnutí o vydání stavebního povolení.

ULICE TUCHORAZSKÁ:

 1. Nesouhlas se závazným stanoviskem Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, památková
  péče MÚ Říčany.
  Č.j. 31807/2024-MURI/OSÚ/00496 str. 5
  Dle sdělení Mgr. Koubkové, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, památková péče MÚ
  Říčany, úřad trvá na pokládce kamenné dlažby v plné šíři ve všech ulicích dotčených stavbou oddílné
  splaškové kanalizace v letech 2018-2020. S tímto závazným stanoviskem NESOUHLASÍM.
  Návrh řešení: jízdní pruhy z hladkého povrchu (např. betonová dlažba viz ul. Prokopova, která funguje již
  10 let – nezhoršila se statika domů, povrch je schůdný i pro starší spoluobčany na vozíku, s chodítkem
  nebo berlemi).
  Zdůvodnění:
  V lokalitě starého města žije mnoho starých či nemocných lidí, je nezbytné pro jejich bezpečný pohyb
  zajistit alespoň úzké pruhy rovných ploch vhodných pro invalidní vozík či chodítko.
 • Většina domů nemá základy a nerovné pojízdné plochy ohrožují stabilitu nemovitostí.
  Z důvodu hlučnosti a otřesů v části ul. Kutnohorská a Pražská byl položen asfalt místo kamenné dlažby
  (10×10 cm) po výstavbě I. etapy oddílné splaškové kanalizace (se souhlasem orgánů památkové péče).
 • V zimním období je lokalita velmi těžko dostupná (sklon vozovek x námraza), je nutné zajistit běžnou
  dopravní obslužnost, dojezd sanitního vozu, popelářského vozu apod.
 • Již v minulosti byla betonová dlažba použita a schválena památkovou péčí v ulici Prokopova i na
  náměstí. Provedení Prokopovy ulice je plně funkční a obdrželo i pochvalná stanoviska, která přikládám v
  příloze: Bývalý starosta města Ing. Jan Svatoš obdržel v roce 2013-2014 pochvalné stanovisko od JUDr.
  a PhDr. Pavla Kroupy (mail a následné zveřejnění jeho stanoviska v ročence NPÚ, po rekonstrukci
  vozovek v ul. Prokopova a části ul. Lipanská (použití jízdních pruhů z betonové dlažby a kamenné dlažby
  v ostatních částech komunikace místo původně asfaltový povrchů v plné šíři vozovky a betonových dlaždic
  na chodnících).
 • Dnes je toto řešení údajně nepřijatelné. Co se změnilo, aby nebylo možné ve stejném stylu dokončit ulici
  Lipanskou, Tuchorazskou a Jánské náměstí.
 1. Nesouhlasím s vydáním stavebního povolení bez stanovení dopravní obslužnosti celého starého města
  (jednosměrný či obousměrný provoz).
  Nesouhlasím se zavedením jednosměrného provozu v téměř celé lokalitě.
  Návrh řešení: Přepracování projektové dokumentace, zavedení jízdního pruhu s obousměrným provozem
  v úsporném provedení (šíře mezi obrubami min. 3 m (2,5 m + 2x vodící proužek 0,25, možné pro
  komunikace, kde projede méně než 500 vozidel /24 hod), výhybny a další dopravně stavební opatření.
  Jmenovitě nesouhlasím se zřízením jednosměrné objízdné trasy mezi č.p. 201, č.p. 2015 a č.p. 397
  navržené v projektu. Mimo této části, lze v ulici Na Skále zachovat průjezdnost v obou směrech. Navrhuji
  zakázat průjezd mezi č.p. 201, č.p. 2015 a č.p. 397, kde při výstavbě vodovodní přípojky v minulosti došlo
  k poškození. Problém byl řešen naposledy při povolování stavby splaškové kanalizace II. etapa 2 část,
  vyvolaná důvodná změna projektu.
  Zdůvodnění:
  Pokud dojde ke schválení stávající projektové dokumentace, bude velice obtížné řešit úpravy, které by v
  průběhu stavby vedly k navrácení obousměrného provozu. Navržená trasa kolem č.p.201 je
  nerealizovatelná pro větší vozidla (např. popelářský vůz, nedodržení minimálního potřebného
  průjezdného profilu směrem k ulici Poustka), o riziku poškození domu č.p. 201 nemluvě.
  V letošní zimě nastaly opakované problémy s dojezdem sanitního vozu, odvozem komunálního odpadu i s
  běžnou dopravou, v případě zjednosměrnění komunikací při námraze by část oblasti přestala být
  dopravně přístupnou. Řešení, které na jednání zastupitelstva navrhoval starosta města (občané značky,
  které vadí mohou sundat) je dle mého názoru nepřípustné.
 2. Nesouhlasím s povolením stavby bez toho, aby podmínkou provedení stavby bylo:
  Zatrubnění všech střešních svodů vytékajících na komunikaci např. v ul. Tuchorazská, opravy staré
  dešťové kanalizace v ul. Tuchorazská (horní část, nedotčená stavbou oddílné splaškové kanalizace).
 3. Nesouhlasím s vydáním stavebního povolení z důvodu absence místního šetření a jednání s majiteli
  nemovitostí v dotčených komunikacích.
  Součástí smlouvy města s firmou Artendr s.r.o. bylo i oslovení majitelů nemovitostí a komunikace s nimi.
  K tomu do dnešního dne nedošlo. Bohužel nedošlo ani k místnímu šetření s majiteli nemovitostí, abychom
  si plánované úpravy prošli a ukázali si kritická místa.

Vzhledem k možnosti při zastavení vozu v ulici Tuchorazská u pravé strany a možnosti vystoupit z vozu
dveřmi u řidiče, navrhuji budoucí provedení případné jednosměrky ve směru od horního plácku (Jánské
náměstí) směrem dolů. Většina lidí v ulici Tuchorazská parkuje na pravé straně ve směru z kopce, tak jak
je navrženo v projektové dokumentaci (i popeláři jezdí tímto směrem).
Vznáším námitku k vyjádření památkového ústavu ke skladbě povrchů.


POUSTKA – HORNÍ „PLÁCEK“

V Poustce nyní parkuje cca 20 automobilů vlastníků pozemků a staveb v okolí. V nové dokumentaci je
v Poustce cca 10 stání k parkování. Nyní parkuji před svými vraty. V nové dokumentaci tam již
nezaparkuji.


Hlučnost žulové vozovky díky vibracím projíždějících vozidel na velmi úzkém prostoru uliček ve čtvrti Poustka
Při přívalových deštích je velká pravděpodobnost, že se nezpevněná dlažba s pouze širokou štěrkovou
výplní spár /á la Janské náměstí/ neudrží na místě na svažité vozovce a skončí na hromadě dole v ulici –
viz případ Karlovy Vary. Nebere se v potaz otázka pohybu starších a invalidních osob – nepojízdnost invalidních vozíků a chodítek,
tj. tyto osoby se vůbec nedostanou samy do centra města. V době, kdy se všude realizují projekty, které
umožňují bezproblémový a bezbariérový pohyb invalidních a starých osob je opravdu s podivem, že
naopak zde se jejich pohyb chce co nejvíce zkomplikovat!!! A právě ve čtvrti Poustka je těchto dotčených
osob velké množství. Dále velmi těžce sjízdné pro kočárky, kola, koloběžky. Byl zde případ vybourání se na kole po najetí do
spáry na Janském náměstí čili všichni se snaží ho objíždět a obcházet po asfaltovém povrchu na kraji.
Dále, pohyb v lehčí obuvi v podpatcích je po tomto povrchu zcela nemožný. Dlažba je ostrá, neohlazená,
s velmi širokými spárami. Navrhované nejjednodušší řešení je ponechat stávající asfaltový povrch a osadit dlažbou pouze kraje
coby lem a chodníky /pokud by někdo byl ochoten po nich chodit/. Případně navázat na naprosto
vyhovující a funkční malou betonovou pojezdovou dlažbu, kombinovanou uprostřed a na krajích s
žulovou dlažbou v ulici Prokopova k ulici Lipanská. Takovýto druh hladké dlažby je k vidění všude v
historických městech po celé západní Evropě a je zajímavé že tam s tím památkáři problém nemají.


 1. Chybějící vjezd č.p. 213
  V projektové dokumentaci není zohledněn stávající vjezd do objektu č.p. 213 (p.č. 2451). Jedná se o
  jediný přístup a vjezd do tohoto domu z komunikace Poustka. V projektové dokumentaci je tento vjezd
  chybně označen jako vchod. Přilehlá garáž náleží k sousednímu domu na poz.č.2449/1. Navíc je před
  tímto vjezdem navrženo parkovací místo, což s ohledem na nutnost zachovám vjezdu je nepřípustné.
  Způsob úpravy povrchu by měl být shodný s obdobným řešením ostatních vjezdů u sousedních domů.
 2. Chybně zapracované podklady KN
  Strana protější je chybně v projektu identifikována z hlediska čísel popisných. P.č. 2363 je chybně
  označeno jako č.p. 183, má být č.p. 396. Naopak č.p. 183 náleží k p.č. 2366. Následně pak p.č. 2362
  nenáleží č.p. 207 a č.p. 396, ale celý objekt má č.p. 263. Toto je pouze výčet příkladem a následují další
  chyby. Je tedy nutné zrevidovat celou PD a opravit další případné chyby. Následně toho je další zřejmá
  nesprávnost například v identifikaci vjezd/vstup právě u č.p.263.
 3. Návrh zeleně
  Zásadně nesouhlasím s výsadbou dřevin před č.p. 213.
  Ad 1 – jeden ze stromů je navržen v místě „zapomenutého vjezdu“ (nutno počítat s tím, že parametry
  stromu budou jiné v době výsadby a jiné v době za cca 15 let).
  Ad 2 – z budovy č.p. 213 jsou vedeny přípojky a je nutné respektovat ochranné pásmo těchto sítí.
  Ad 3 – budova č.p. 213, stejně jako okolní stavby, je stavěna převážně z pískovce. Tento stavební materiál
  výrazně reaguje na vlhkost, a proto je nutné zachovat přístup vzduchu a světla k objektu. Zastínění stavby
  vzrostlými stromy by zvýšilo zadržování vlhkosti a vznik plísní uvnitř objektu.
 4. Materiálové řešení povrchů
  Nesouhlasím s materiálem použitým na povrchovou úpravu komunikací. Zásadní nesouhlas je s , použitím
  žulové dlažby (kostek) na komunikaci a do vjezdu k objektu. Provoz vozidel po tomto povrchu způsobí
  Č.j. 31807/2024-MURI/OSÚ/00496 str. 18
  zásadní zvýšení hluku, což nelze akceptovat. Rozdíl intenzity hluku mezi různými typy povrchů je patrný
  například v úseku přechodu, resp. přejezdu, z asfaltového povrchu v ul. Gen.J. Sázavského-Vedrala na
  žulový povrch Jánského náměstí. Současně s hlukem dojde k výraznému zvýšení vibrací způsobených
  rovněž provozem vozidel, které mohou negativně ovlivnit konstrukci staveb. Znovu v této souvislosti
  předesílám, že budovy v lokalitě Poustka jsou převážně z pískovce, stavěné na holém povrchu podobného
  složení a bez základových pásů. Materiál použitý na povrchové úpravy by měl toto zohlednit. Argument,
  že je nutné použít historické materiály, neshledávám jako opodstatněný, neboť v roce 1992, kdy byla tato
  lokalita prohlášena za památkovou zónu, byl jako původní povrch asfalt. Pokud tento povrch nebyl
  překážkou pro vyhlášení památkové zóny, není jeho zachování v rozporu s důvody vyhlášení z r.1992.
 5. Výškové řešení komunikací a chodníků
  Vzhledem k výškovým rozdílům mezi Jánským náměstím a spodní částí ul.Poustka je nutné počítat s
  opatřeními pro případy extrémních srážek. Za těchto situací se ulicemi Tuchorazská a Lipanská přes
  „malý plácek“ doslova valí potok (osobní zkušenost). Současný stav (mírně zvýšené a vyspádované
  chodníky, oddělené obrubníky) brání průniku vody do nemovitostí. V této souvislosti vznáším námitku a
  požaduji ověření doložením odborného posudku/výpočtu, zda řešení navržené v předložené projektové
  dokumentaci (chodníky, parkovací místa a komunikace ve stejné výškové úrovni, s max.spádem 3% do
  středu komunikace) zohledňuje existující rizika způsobená „velkou vodou“.
 6. Obecný komentář
  V obecné rovině vítám zájem o zkulturnění zdejšího prostranství, komunikací, chodníků atd., a rozumím
  rovněž náhledu ze strany památkové péče. Úpravy by ale měly respektovat rovněž potřeby místních
  obyvatel v 21.století. Již dlouho není tato část města osídlena převážně seniory, kdy zde za den projela 2
  osobní vozidla, nebo kdy zde v minulosti projížděly povozy s koňmi na blízké louky. Aktuálně zde žije
  mnoho rodin s dětmi, kde je jedno a více vozidel na rodinu. Dalším faktem je, že někteří naši sousedé –
  podnikatelé užívají větší vozidla a provoz, vč. dopravy v klidu, se tedy v této lokalitě několikanásobně
  zvýšil. „Stará zástavba“ neumožňuje v řadě případů parkování na vlastních pozemcích. Úpravy této části
  města by měly být provedeny s ohledem na potřeby místních obyvatel a žití zde zpříjemnit, a ne zde
  zřizovat skanzen.
  Dále bych ještě zmínila, že v části řešeného území není vrchní vedení přeloženo do země. Bylo by
  vhodné finální řešení povrchů realizovat po této akci. Opačný postup, kdy by ČEZ kopal do nových
  povrchů, neshledávám jako správný.
  Závěrem bych ráda doplnila, že námitky jsem již uplatňovala při projednání „Studie úprav parteru
  historické části města fáze 2“, a to cca v r. 2019 – r.2020, ale nebyly do projektu zohledněny

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!