Problémy nezmizí, když je budeme ignorovat

autor: | 20. 9. 2022 | Komentáře

V letošních volbách do zastupitelstva z osobních důvodů nekandiduji, ale to neznamená, že hodlám rezignovat na veřejné aktivity. Každý občan má právo připomínkovat rozpočet, ptát se na záležitosti města a dostávat odpovědi a usilovat o nápravu tam, kde je to zapotřebí. Protože jsem spolu se všemi zastupiteli byla oslovena, pokusím se na dotazy odpovědět.

 1. Co vnímáte jako prioritní téma letošních komunálních voleb?

Najít rovnováhu mezi tady a teď a tady a zítra. Investovat dle toho, co naše město opravdu potřebuje, dle logických priorit. Ale co naše město opravdu potřebuje? Původně jsem myslela, že je to všem jasné ale není tomu tak… Vize některých stran či uskupení jsou často dle hesla „nikdo Vám nedá to, co já Vám slíbím“.

Mám jeden sen – při spravování našeho města si budeme vzájemně naslouchat a budeme přemýšlet nad tím co říkají i ti, kteří nepatří mezi naše politické či obchodní partnery, přátele nebo rodinu. Proč je to důležité?

Příklad – kape vám doma kohoutek, teče pračka, ucpává se záchod, teče střechou… Na problém upozorní tchýně či teta, kterou „nemusíte“. Co získáte, když se budete tvářit, že problém neexistuje? Nezmizí. Nakonec to budete muset opravit. Pokud budete trucovat a tvářit se, že je vše ok, protože na to upozornila „nepřátelská osoba“, nepomůžete si. Škody narostou. Zbytečně. Stejné je to i ve městě. Problém nezmizí, když o něm nebudeme jednat nebo když ho budeme zlehčovat či ignorovat. Naopak. Nabobtná. Také zbytečně.

Abych nemluvila pouze obecně, dlouhodobě považuji za nejdůležitější prioritu našeho města hospodaření s vodou. Není to pouze kanalizace a čistírna odpadních vod, hospodařeni se týká vody pitné i technické, splaškové i dešťové, v intravilánu i v extravilánu. Pokud v této oblasti nebudeme mít koncepci a budeme řešit pouze havárie nebo „dotačně podmíněné“ aktivity, draze za to zaplatíme. Vlastně za to už draze platíme, pouze si to někteří z nás neuvědomuji.

Potřebujeme byty, projekt je k dispozici od roku 2014. Stavět ale nelze, dokud nebudeme umět vyřešit splaškové a srážkové vody. Chceme krásné náměstí, ale nestačí narovnat či vyměnit obrubníky a nasypat štěrk. Potřebujeme pořešit srážkovou vodu, která náměstí pravidelně zaplavuje a ničí. Chceme hezké chodníky a silnice i veřejné prostranství ale i ty nově opravené si necháme ničit srážkovou vodou, v horším případě splaškovou.

 1. Co členové vašeho uskupení v minulém volebním období prosadili?

Dokázali jsme prosadit řadu věcí pouze v době, když jsme byli ve vedení města, tj. do doby, kdy ve funkci starostky byla Ing. Jana Havelková. Nejednalo se o jednoduché roky, pracovali jsme v době začínající epidemie COVID, nouzový stav velice komplikoval zahájené stavby. Po změně ve vedení města jsme nedokázali prosadit ani zveřejnění naších návrhů prezentovaných na jednání zastupitelstva. V prvních dvou letech volebního období se nám mj. podařilo prosadit:

 1. Úspěšné a hospodárné dokončení staveb zahájených předchůdci (chodníky, konverze mlýna na budovu ZŠ, splašková kanalizace II etapa 2 část), ačkoli to vzhledem k nepřipravenosti akcí bylo často velice složité. Za nejdůležitější a nejúspornější opatření považuji to, že jsme v rámci probíhající stavby splaškové kanalizace prosadili opravy, obnovu či rekonstrukci stávajícího vodovodu a dešťové kanalizace. I když s tím naši předchůdci nepočítali. Tam, kde to dovolil rozpočet či rozpočtové provizorium a harmonogram projektu, byly provizorní povrchy vybudovány tak, aby mohly sloužit déle než pár let a byla položená nová kabeláž pro veřejné osvětlení.
 2. Zahájit a téměř dokončit zkapacitnění mateřské školy.
 3. Zajistit podklady, zadat či dokončit řadu projektů, např.:
 • aktualizaci studie rekonstrukce základní školy ve spolupráci s vedením školy a v návaznosti na nově vzniklé stavby (včetně vizualizace),
 • projekt a podklady pro podání žádosti o dotaci pro rekonstrukci komunikace v Trativodech (projekt lze dnes realizovat i díky rekonstrukci dešťové kanalizace v dané lokalitě, kterou jsme též provedli),
 • projekt pro výstavbu splaškové kanalizace a všech ostatních sítí vč. opravy povrchu komunikace v  ul. Příční,
 • projekt opěrné zídky v ul. Lázeňské (lokalita Na Kopečku) ve spolupráci s  panem Doc. ak. mal. Z. Hůlou,
 • projekt obnovy vodovodního řadu a dešťové kanalizace v místech plánované opravy krajských komunikací,
 • projekt pro řešení havarijního stavu některých stok dešťové kanalizace ve Svatbíně,
 • projekt rekonstrukce hasičské zbrojnice,
 • projekt hospodaření s dešťovou vodou v ul. Lázeňská (výústní objekt, zadržení vody v krajině),
 • zadat projekt výstavby kapacitní ČOV na Sádkách v souladu s doporučením odborníků i v souladu s územním rozhodnutím zajištěným předchůdci, projekt rekonstrukce budovy č.p. 28 pro komunitní aktivity, projekt rekonstrukce bytů v č.p. 81, projekt pro zřízení zázemí na dvoře městského úřadu pro pracovníky,
 • zahájit rekonstrukci dvoru městského úřadu v návaznosti na opravu přípojek kanalizace a přípojek el. energie, včetně vypracování návrhu veřejného WC,
 1. Zahájit zkušební provoz sběrného místa v pravidelných intervalech, včetně svátků,
 2. I v rozpočtovém provizoriu zajistit kvalitní kamery pro monitoring sběrného místa (díky sponzorským darům).
 3. Zajistit, aby provozovatel převzal do své správy stoky jednotné kanalizace, kterou naši předchůdci „zapomněli“ zahrnout do koncesního řízení. Jednalo se o téměř 7 km kanalizace! Díky tomuto kroku, nemalou část škod způsobených přívalovými dešti nehradí pouze město ale i provozovatel.
 4. Na náš popud provozovatel vodovodu a kanalizace zakoupil malý fekální vůz, který je schopen vyvážet splašky i z nepřístupných lokalit starého města.
 5. Prosadit, aby provozovatel vodovodu a kanalizace pravidelně zajistil bezplatné svozy splašků z jímek u nemovitostí, ze kterých občané platili stočné.
 6. Snížit stočné pro rok 2021, poprvé od doby jeho zavedení. Bohužel tento fakt zcela zaniknul, protože současné došlo k významnému navýšení vodného, způsobené poněkud živelnou a nepřipravenou výstavbou vodovodního přivaděče v rámci JEKOZ.
 7. Poprvé v dějinách našeho města (a svazku obcí JEKOZ) se podařilo získat více peněz na již zahájený dotovaný projekt, bez povinnosti navýšit rozsah stavby nebo jí nějak měnit. V rámci předchůdci zahájené stavby vodovodního přivaděče pro JEKOZ se podařilo navýšit dotaci o téměř 7 mil. Kč. Zde je třeba poděkovat paní Havelkové – byla to její zásluha.
 8. Dodržování stanov v dobrovolném svazku JEKOZ a snížení výdajů na bezdůvodné odměny za nečinnost spřáteleným jedincům. Byla přijata vodohospodářka, zrevidován majetek a jeho stav, byly připraveny žádosti o dotaci, peníze se začaly investovat dle předem zpracovaného a schváleného konceptu na základě dohody všech členských obcí.
 9. Zajistit potravinovou banku pro potřebné.
 1. Jaké vidíte největší chyby minulého zastupitelstva? Jak konkrétně byste to změnili? Jaké vidíte největší přínosy minulého zastupitelstva?

Pravomoci jednotlivých zastupitelů nejsou pro chod města tak podstatné, jak si většina občanů myslí. Hlavní úlohu při správě města má rada města a zaměstnanci městského úřadu.

Přiznávám, že přínos zastupitelstva jako celku nevidím téměř žádný. Když už nastal ten vzácný okamžik a zastupitelé se na něčem důležitém dohodli a mohli skutečně přispět k rozvoji města (např. směna nemovitostí v sanatorce tak, aby bylo možné nastartovat revitalizaci území), pan starosta se zcela svévolně rozhodnul nekonat, prý až po volbách. V rozporu s vůlí drtivé většiny zastupitelů. Podobně tomu bylo i v případě ulice Příční a výstavby splaškové kanalizace. Opět v rozporu s vůlí drtivé většiny zastupitelů i dotčených občanů, nekonal ani zde.

Pokud se většina tj. 8 zastupitelů rozhodne, že před obnovou majetku města dá přednost navýšení platů úředníkům, vzniku nových organizačních jednotek (odborů), nákupu nového nábytku či vybavení kuřáckého koutku pro zaměstnance, jednotlivec s tím nic neudělá.

Největší chyby:

 1. Dlouhá tahanice při schvalování rozpočtu pro rok 2020. Pokud někdo prosadí svůj návrh rozpočtu v plném rozsahu a pak pro něj nehlasuje, co tím sleduje? Jak je možné, že opozicí navržený rozpočet nebyl opozičními zastupiteli schválen? k jeho schválení v nezměněné podobě došlo až po odvolání paní Havelkové z pozice starostky v listopadu 2020. A to ve stejný den. A také až po dokončení velice náročné stavby splaškové kanalizace na starém městě. Rozpočet je technická záležitost. Měl by dávat smysl nezávisle na tom, kdo zrovna vládne, jeho schválení je jedna z hlavních úloh zastupitelstva. Spojovat technické záležitosti města s bojem o „korýtka“ a s politikařením škodí našemu městu. Neschválení rozpočtu znemožnilo realizaci např. veřejného osvětlení v místech, kde se podařilo položit novou kabeláž. Tam, kde lampy visely na lanech (uhnilé patky), je dnes tma. Nebylo možné vybudovat opěrnou zídku Na Kopečku. Nebylo možné více investovat do opravy majetku města, do přípravy dalších potřebných projektů. Žabomyší války byly velikou komplikací při probíhajících náročných stavbách a je vlastně malý zázrak, že nedošlo k nějaké katastrofě.
 2. Liknavost zastupitelstva při schvalování změn územního plánu. Dlouhodobá nečinnost zastupitelů pověřených pro územní plán (nejprve pana Krále, později pana Černého) má za následek, že se dodnes nepodařilo schválit obsah zadání změny č. 2 územního plánu (nutné např. pro stavbu čistírny odpadních vod) a nepodařilo se projednat změnu č. 3 územního plánu, která by pomohla napravit chybu zastupitelů při schvalování změny č. 1 územního plánu (neexistence regulativ při výstavbě bytových domů). Moc prosím, sledujte velice pečlivě každou změnu územního plánu. Pokud se Vám něco nezdá, ozvěte se. Ptejte se. Nejlépe pořizovatele v Říčanech. Na rozdíl od většiny zastupitelů tomu rozumí. A je schopen Vám poradit.
 3. Neřešení nedostatků v hospodaření města v případě, kdy tyto nedostatky nastaly za vlády pana Černého. V roce 2020 bylo městu vytýkáno, že nezveřejnilo některé údaje na profilu zadavatele, závěrečný účet za rok 2020 byl přijat s výhradami a bylo navrženo nápravné opatření. Při schvalování závěrečného účtu za rok 2021 jsem na stejný prohřešek upozornila. Nápravné opatření z minula nezafungovalo. Tentokrát zastupitelé schválili hospodaření města za rok 2021 bez výhrad, ačkoliv problém se zveřejňováním údajů na profilu zadavatele přetrvává dodnes. Stejná chyba, pouze jiný rok. V jednom roce je nedostatek popisován málem jako zločin, podruhé při stejné chybě je dle zastupitelů vše ok. V čem je rozdíl? Pouze ve složení vedení města.
 4. Zřízení funkce interního auditora a jeho obsazení bez výběrového řízení. Město touto funkcí pověřilo svého bývalého zaměstnance. Je současně pověřen řízením úřadu, protože město opět nemá tajemníka. Jedná se o stejného úředníka, který v minulosti o funkci tajemníka usiloval ale nemohl jí vykonávat pro nedostatek kvalifikace.
 5. Zrušení přístupu zastupitelů na jednání rady města v roce 2021.
 6. Manipulace se zápisem z veřejného jednání zastupitelstva.
 7. Neodpovídání na dotazy zastupitelů, na podněty, žádosti a stížnosti občanů. Jak ze strany vedení města, tak ze strany vedoucích úředníků. Zákaz poskytování informací opozičním zastupitelům.

Navrhované řešení:

 1. Politikaření omezit neumím, zde je příležitost pro voliče, aby do zastupitelstva nevolili osoby, které ve všem vidí politiku a zapomínají na řešení problémů.
 2. Nemám ani recept na to, jak omezit pomluvy a osobní útoky na některé „nepohodlné“ osoby. Bývalo zvykem, že každý, i opoziční zastupitel, měl právo uvést své stanovisko do zveřejňovaného zápisu, pokud jej předložil v písemné podobě. Poslední dva roky tomu tak není. Zde by stačilo důsledně dodržovat platný zákon o obcích a platný jednací řád zastupitelstva.
 3. Díky nahrávkám jednání ze zastupitelstva se může každý přesvědčit, kdo lže a kdo mluví pravdu. Neškodilo by, tak, jako v minulosti alespoň pro potřeby zápisu pořizovat nahrávky z jednání zastupitelstva a v případě námitek, ověřit, kdo mluví pravdu.
 4. Obnovit přístup zastupitelů na jednání rady města. Je dobře, když se zastupitelé o dění ve městě zajímají a mají veškeré informace. Bývalo zvykem, že zastupitelé měli právo nahlížet do všech existujících dokumentů. Při poskytování informací zastupitelům neřešit kdo a proč se ptá ale na co se ptá. Také zde by bylo vhodné dodržovat platnou legislativu.
 5. Za nečinnost i voleného, byť neuvolněného místostarosty, finanční postih (snížení odměny),
 6. Za neplnění uloženého úkolu omezení pravomoci. Pokud starosta odmítá plnit úkol zadaný zastupitelstvem, úkol lze přenést na místostarostu, radního či jiného zastupitel nebo úředníka.
 7. Hodnotit hospodaření města nezávisle na tom, kdo je ve vedení. Chyby napravovat i když na ně upozorní „nechtěná teta“.
 8. Finanční postih pro úředníky, kteří vědomě nereagují na požadavky občanů a zastupitelů.
 1. Na čem a jak konkrétně chcete v následujícím období zapracovat, pokud budete zvoleni?

Nemohu být zvolená, protože nekandiduji. Přesto se hodlám podílet na řešení problémů, které považuji za důležité a které ovlivňují život nás všech. K tomu žádný mandát nepotřebuji. V první řadě hodlám jednat o problémech týkajících se hospodaření s vodou. Vlastně tak jíž činím, protože zastupitelé problémy řešit odmítli. Oslovuji odborníky i nadřízené úřady a kupodivu odpovědi dostávám téměř obratem, rady, jak postupovat rovněž. Nehodlám se smířit s tím, že splašky vytékají do přírody, jsou kontaminovány studny, protože někteří chtějí „ušetřit“. Dávám přednost spolupráci, ale pokud nově zvolené vedení města bude ignorovat problémy „s vodou“, upřednostňovat soukromé zájmy před zájmy města, budu reagovat. V Kostelci dlouhodobě panuje fáma, že „kanalizace se u nás řeší více jak 30 let“. Omyl, o kanalizaci se mluví více jak 30 let, ale z povídání trubky do země nenaskáčou, voda se nevyčistí, odborná koncepce nevznikne. Z kanceláře problémy vidět nejsou, je třeba, aby zodpovědní vyrazili do terénu (pokud možno s odborníky) a na vlastní oči se přesvědčili, že je třeba konat.

Chci se zaměřit na pomoc občanům, se kterými naše město nejedná nebo nejedná tak, jak si jejich problémy zasluhují. Díky získaným znalostem vím, koho je třeba oslovit, když město či úřad nekoná. Uvažuji o založení spolku, který se zaměří na hospodaření s vodou a na pomoc občanům, jejíchž problémy město ignoruje.

Také bych ráda přispěla k obnově potravinové banky v našem městě, kterou pan Černý zrušil. Často potkávám ty, kterým tato možnost, jak získat potraviny i potřeby pro domácnost, pomáhala překlenout finanční problémy. Velice jim tato možnost chybí.

 1. Do čeho byste rádi investovali a proč? Jaké investice byste rádi omezili a proč?

Je veřejným tajemstvím, že údržba majetku města je dlouhodobě velice podfinancovaná. Zvláštní místo zde zaujímá i stav vodohospodářské infrastruktury.

Za klíčovou investici pro další rozvoj našeho města považuji výstavbu kapacitní čistírny odpadních vod. Ještě v době, kdy jsem byla v radě města, jsme zadali projekt nové čistírny odpadních vod. Dle předchůdci schváleného územního rozhodnutí. Bohužel se letos ukázalo, že územní rozhodnutí vydané za doby vlády pana starosty Kahouna, neobsahovalo stanovisko památkářů a nikdo nejednal s majiteli sousedních pozemků. Projektová dokumentace měla být dokončena v únoru 2021, nestalo se. Proč až letos došlo ke zjištění, že zásadní dokument byl v roce 2018 vydán, jemně řečeno nestandardně? Podat žádost o dotaci v letošním roce zcela jistě nestihneme. Nemáme projekt ani potřebnou změnu územního plánu, protože to, co je v současném územním plánu platné, vychází z územního rozhodnutí z roku 2018, které nebylo získáno celkem „košér“. Ztratili jsme rok nečinností vedení města a bylo mi houby platně, že jsem se v rámci zastupitelstva snažila konat.

Platíme vysoké vodné a stočné. Některé splašky z povolených přípojek ani na čistírnu nedoteču. Skonči někde „po cestě“ v potoce. Nejen za deště. Nemůžeme vybírat stočné za další vypouštěné odpadní vody, protože nemáme kapacitní ČOV. Nutně potřebujeme moderní ČOV s úsporným provozem, abychom nezatížili kapsu nás všech. Potřebujeme jednu kvalitní čistírnu, protože náklady na její provoz tvoří zásadní podíl na stočném.

Vodovod a splaškovou kanalizaci včetně ČOV město pronajímá provozovateli. Za investice do tohoto majetku zodpovídá město, nikoliv provozovatel. Staré a občas děravé vodovodní potrubí vede k řadě poruch a k vysokým provozním nákladům. Tekoucí voda poškozuje komunikace. Vše vede k navyšování vodného. Město toleruje vypouštění splaškových vod do jednotné kanalizace, která není zakončená čistírnou odpadních vod. Stará jednotná kanalizace je místy ucpaná, propadá se.

Splaškové vody spolu se srážkami často tečou „do přírody“. Občas na soukromé pozemky. Majitelům takových pozemků se situace přestává líbit, oprávněně protestují. Postupujeme v rozporu s platnou legislativou i s platným povolením pro vypouštění odpadních vod. Riskujeme vysoké sankce a je pouze otázkou času, kdy se tak stane.

Dešťovou kanalizaci „provozuje“ či spíše ignoruje město. Teče, propadá se, poškozuje komunikace i soukromé majetky. Vypouštění dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace zvyšuje náklady na provoz a ničí zařízení. Vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace ničí přírodu. Každý rok dochází k další degradaci starého potrubí jednotné i dešťové kanalizace. Uvolněné kusy betonového, keramického potrubí či šachet ničí i opravenou část kanalizace. Je to skoro jako perpetum mobile. Prosím, zastavme to, přinese nám to nemalé úspory i lepši kvalitu života ve městě. Přestanou se propadat nově opravené komunikace. Nebudeme muset řešit pouze havárie a „trubky“.

Máme zpracovaný generel kanalizace. Z roku 2013. Je třeba ho aktualizovat, pořešit a upřesnit akumulaci srážkových vod v intravilánu i extravilánu. Nebudeme muset zalévat, čistit ulice, mýt auta či hasit pitnou vodou.

Středočeský kraj ve spolupráci s městem připravil projekt rekonstrukce ulice Kutnohorské, části nám. Smiřických a Českobrodské. Bez oprav vodovodu, zkapacitnění a rekonstrukce stok dešťové kanalizace v majetku města k úpravě krajských ulic nedojde. Pokud se podaří spojit opravy vodovodu a dešťové kanalizace s výstavbou přivaděče k ČOV a s opravou krajských komunikaci, můžeme nemalé finanční zdroje ušetřit.

Díky kapacitní kanalizaci v ul. Lázeňské je možné řešit hospodaření s vodou na parku. Voda by už nemusela ničit povrch náměstí, zatékat do kostela. Náměstí by se mohlo stát chloubou nikoliv ostudou. Nemluvě o možné úpravě místní komunikace před úřadem.

Nesmíme zapomenout ani na Svatbín, havarijní stav dešťové kanalizace způsobuje sesuv svahu a ohrožuje vodovod.

Zdrojem příjmu by mohly být nájemné byty. Pokud by se městu podařilo dokončit rekonstrukci bytů v sanatorce (projekt máme od roku 2014), mohlo by se jednat o generování nemalých příjmů. Na městě je evidováno více jak 60 žádostí o byty. Realizací městských bytů bychom mohli zajistit důstojné bydlení pro naše občany a mít i prostředky na obnovu bytového i nebytového fondu. Bez výstavby kapacitní ČOV to ale nepůjde…

Omezila bych veškeré nepromyšlené investice, které bychom prováděli pouze proto, že je vypsaná dotace, jedná se o populistický krok před volbami nebo proto, že to zrovna někoho napadlo, nebo je třeba aby vzniklo lukrativní pracovní místo pro kamarády. Malý příklad, v budově, kde původně sídlila záchranka, mělo několik občanů pronajaté místnosti. Příjem zcela pokryl potřebnou minimální údržbu budovy, nějaké finance dokonce zbyly. V červnu se nájemníci museli velice rychle vystěhovat prý tam vznikne ubytovna pro Ukrajince. Na chodbě budovy někdo vytrhal lino, někde jsou potlučená okna a dnes v budově nikdo není. Příjem už nemáme. O dotaci na přestavbu budovy město nakonec žádat nebude. O budovu nikdo nepečuje a začíná chátrat. Není možné zbavovat se příjmů jenom kvůli tomu, že je vypsaná nějaká dotace a mohli bychom o ní požádat.

Omezila bych náklady na tzv. „provizorní opravy“. Někde se jim nelze vyhnout, ale tam, kde to jde, bych preferovala opravy trvalé, které se sice na první pohled mohou zdát dražší, ale v horizontu času jsou úspornější a vedou k omezení provozních výdajů.

Nebránila bych se investicím, které generují příjmy. Tedy příjmy pro město, nikoliv pouze pro zaměstnance či známe.

 1. Kde chcete získat finanční prostředky pro investice a běžný provoz města?

Hlavním zdrojem finančních prostředků města jsou:

daňové příjmy v současnosti činí cca 85 % rozpočtu města (výnosy z daní, dle zákona o rozpočtovém určení daní a z místních poplatků či poplatků),

nedaňové příjmy jsou cca 7-8% (převážně se jedná o výnosy z vlastní činnosti např. za příjem z reklam, pronájmů, sankční platby a vratky, neinvestiční dary či pojistné náhrady),

– kapitálové příjmy (nahodilé, tvořené převážně zisky z prodeje majetku města),

– přijaté transfery jsou cca 7-8% (dotace vázané na vykonávání určitých činnosti či služeb nebo dotace vázané na konkrétní akci).

Dalším zdrojem pro mimořádné investice (nezbytné pro chod celého města) mohou být úspory města z minulých let. Případně z hospodářské činnosti města, která není součástí rozpočtu města (např. za pronájem bytů). O hospodaření s těmito penězi se ani zastupitel mnoho nedozví.

Poněkud sporné je využívání dotací (přijaté transfery, investiční). Mohou pomoci, ale nejsou všelék. Mají význam pouze tam, kde nejsou cílem ale prostředkem k naplnění cílů.

Dlouhodobě navrhuji zapojení podnikatelů a spolků do odpadového hospodářství. Mohlo by to být prospěšné pro obě strany. Podnikatelé by přispěli do odpadového hospodářství a zajistili si službu za výhodnějších podmínek. Možným zdrojem příjmů jsou sankce za poručování vyhlášky i zákona o odpadech. Máme kameru s nočním viděním, proč uklízíme nepořádek po „čuňátkách“ a nenecháme platit ty, kteří nepořádek způsobili?

Zrušila bych příspěvky na fasády a okna v památkové zóně. Na všechny se nedostane, město má ve špatném stavu vlastní budovy. Upřednostnila bych náhradu za věcná břemena např. za lampy veřejného osvětlení umístěné na soukromých domech.

Nejlepším zdrojem finančních prostředků je odpovědné hospodaření s tím, co máme. Než koupíme nějaké vytoužené vybavení, je nutné promyslet, co budeme muset udělat, kolik nás to bude stát a jaké příjmy můžeme očekávat. Než zřídíme nový odbor, také bychom měli počítat. Za poslední dva roky se v našem městě významně navýšily platy úředníků. Oproti roku 2019 za platy a odměny úředníkům zaplatíme o cca 5,6 mil. Kč více, zaměstnancům technických služeb oproti dřívější organizační složce o cca 2,5 mil. Kč, městské policii o cca 1,6 mil. Kč. Celkem náklady na platy ročně stouply o 9,7 mil. Kč. Je to částka, za kterou by bylo možné opravit celý areál Jatek, včetně prostoru mimo areál. Je to částka, která by pokryla více 1/3 nákladů na výstavbu kanalizace a ostatních sítí v ul. Příční, nebo částka, která by dovolila opravit téměř celou dešťovou kanalizaci ve Svatbíně. Anebo bychom mohli opravit poškozenou střechu hasičské zbrojnice, včetně zateplení celé budovy. Bez dotací. Můžeme si to dovolit? Opravdu jsme museli zakládat nový odbor a přijímat novou úřednici? Opravdu potřebujeme interního auditora?

Pořídili jsme za 0,5 mil Kč novou venkovní posilovnu. Jedna posilovna je velmi blízko, ve škole. Přístupná pro veřejnost. Potřebujeme druhou? Teď a hned?

Nejsem odpůrcem volnočasových aktivit, ani navyšování platů těm, kdo si to zaslouží. Není ale možné upřednostnit zábavu a radovánky a nečinností ohrožovat majetek města a zdraví občanů.

 1. Jak chcete zajistit transparentnost a vstřícný přístup vůči občanům?

Transparentnost a vstřícný přístup k občanům nezajistím. Je to o lidech, máme na úřadě úředníky, kteří se snaží občanovi vyhovět či vysvětlit problém, jak to jenom jde. Stejné je to se zastupiteli. Bohužel, jsou zde i úředníci či zastupitelé, kteří stráví více času vysvětlováním proč něco neudělali, než aby provedli nějaký úkon.

V době, kdy jsem byla v zastupitelstvu, moje telefonní číslo bylo zveřejněno na webu města, kdokoliv o něj požádal ho dostal. Na telefonáty jsem reagovala. Nemohla jsem vždy vše vyřešit tak, jak si občané přáli. Ale nestalo se, že bych nekonala. Dodnes mi volají občané, kteří si zvykli se mnou svoje problémy řešit. Na úřad se zavolat bojí. Mají často špatné zkušenosti. Pokud jim budu moci vyhovět, udělám to. Stejnou možnost budou mít i nově zvolení zastupitelé.

Je důležité se nebát a ptát se. Chodit na jednání zastupitelstva. Neignorovat dění ve městě. Nedělat závěry bez informací. Je důležité se nenechat manipulovat ani zastrašit. Nebát se domáhat svých práv. Je na občanech našeho města, zda si vymohou lepší jednání ze strany města a úředníků.

 1. Představte nám kandidáty na prvních třech místech vaší kandidátky.

Za nikoho nekandiduji, ale je mí blízká kandidátka OK 2022 spolu s kandidátkou sboru dobrovolných hasičů. Na těchto kandidátkách je mnoho nových tváří a myslím, že přesně to naše město potřebuje. Jsou tam lidé, kteří jsou úspěšné i v tom, co dělají a nepotřebuji plat starosty či místostarosty, aby se uživili či získali dobrý důchod. Nepotřebují se dostat do zastupitelstva, aby podpořili svoje podnikání.

Velice si vážím nových i známějších kandidátů, kteří jsou ochotni být aktivní, pracovat s dětmi či pomáhat tam, kde to je zapotřebí. Nikdy se neptali, co za to a ani se u toho nefotili. Protože pomáhat pro ně není politická kampaň ale životní postoj.

Kosteláci, nevěřte fámám a pověstem, že spása našeho města je ve známostech a vazbách některých kandidátů na „vyšší politiku“. Pokud se u nás má něco změnit je to o práci. O hledání kompromisů. O jednáních. O pokoře. O ochotě naslouchat a o schopnosti uznat, že i politický protivník může mít pravdu.

Ewa Chmelíková

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!