Kam a jak k volbám v Kostelci a ve Svatbíně

autor: | 23. 9. 2022 | Komunální volby 2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací místnosti v budově MěÚ v Kostelci nad Černými lesy, nám. Smiřických 53
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Českobrodská, Pod Valy, Kutnohorská, Svatbínská, Dr. Konečného, Za Hájem, Ke Smíchovu, Za Hřbitovem, K Jatkám, Tyršova, Husova, Nerudova, Javorová, Jabloňová, Dr. Trippé, nám. Smiřických.


ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově Městské knihovny, budova ZŠ v Kostelci nad Černými lesy, nám. Smiřických 33 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice Komenského, Skalka, Trativody, K Trativodům, Ke Smrčinám, Spojovací, Jevanská, Revoluční, Dobrovského, Lesácká, Palackého, Dvouletky, Polní, Zelená, Osadní, Borová, Na Hrázi, Lomená, Příkrá, V Uličce, Krátká, Sadová, Březová, Živcova.


ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Sokolovny, přísálí, v Kostelci nad Černými lesy, Komenského 527 – vchod přes recepci pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
ulice V Koupadlech, Savojská, Pražská, Ruská, Lesní, K Hošti, Na Krásné vyhlídce, Gen. Vedrala Sázavského, Jánská, Jánské náměstí, Nová, U Studánky, Prokopova, Lipanská, Tuchorazská, Příční, Zahradní, Poustka, Na Skále, Lázeňská, K Žížovu, Truba, Hošť, Sportovní, Luční, Ke Hřišti a K Oboře.


ve volebním okrsku č. 4 je budova č. p. 11 ve Svatbíně pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v Kostelci nad Černými lesy – části Svatbín.

Voličem je

  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním pasem České republiky,
  • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
     

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

redakce

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!