Zveřejňujeme článek cenzurovaný vedením města

autor: | 12. 6. 2022 | Komentáře

Tento článek měl vyjít v Černokosteleckém zpravodaji 6/2022. Popsali jsme v něm, co se odehrálo na dubnovém jednání zastupitelstva a připravili pro občany i zastupitele podrobnou analýzu problematiky nahrávání videozáznamů z veřejných jednání. Potvrzení přijetí tohoto článku ke zveřejnění z oddělení kultury máme k dispozici, následně došlo k zásahu kosteleckých politiků a text se ve zpravodaji neobjevil.

NATÁČENÍ ZASTUPITELSTVA V KOSTELCI? ZAKÁZÁNO.

Napadlo vás někdy přijít na zasedání zastupitelstva s kamerou? Zkusil jsem to a se zlou jsem se potázal. Starosta města Kostelec nad Černými lesy Jan Černý mi natáčení zakázal. Porušil tím zákon.

Řada obcí v rámci svého otevřeného přístupu k občanům běžně nabízí přenosy jednání svých zastupitelstev a také jejich záznamy na webových stránkách. V Kostelci se to neděje, a tak jsem se rozhodl pořídit si za účelem kontroly práce zastupitelů vlastní videozáznam ze zasedání 7.dubna 2022. Přišel jsem čtvrt hodiny před zahájením, sál byl ještě prázdný. Posadil jsem se do první řady a připravil si kameru na stativ tak, abych nikomu nepřekážel a abych zabíral pouze zastupitele města, kteří postupně začali přicházet. Nejsem naivní. Nečekal jsem, že přítomnost kamery vzbudí nějaké radostné reakce. Ale takovou škálu negativních reakcí jsem opravdu nečekal. Vzrušené výkřiky, zmatená argumentace, slovní vyhrožování.

Nejprve jsem byl vyzván k předložení novinářského průkazu. K natáčení veřejného jednání však nic takového nepotřebujete. Oznámil jsem, že chci natáčet jako občan Kostelce. Nepožaduji žádná speciální práva.

Pan starosta Černý se zeptal několika zastupitelů z vládnoucí koalice, zda souhlasí s natáčením podle zákona na ochranu osobních údajů. Ti vyjádřili svůj nesouhlas a na základě toho mi starosta vyslovil zákaz s pořízením audiovizuálního záznamu. Tímto postupem však došlo k nezákonnému zásahu správního orgánu. „Zákon o obcích předpokládá, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Může na něj přijít kdokoliv a zároveň si z něj může pořídit zvukový i obrazový záznam. Neexistuje žádný právní předpis, který by to zakazoval. Zakázat to nejde ani v jednacím řádu zastupitelstva nebo jiném interním dokumentu obce. Člověk, který se jednání zastupitelstva účastní, nepotřebuje ani žádné schválení od starosty, zastupitelstva či jiných zúčastněných osob.“, uvádí Sdružení měst a obcí na svém webu.

Dopředu jsem si raději právní problematiku nastudoval a pokusil se citovat znění zákona. Bez souhlasu lze pořídit a použít zvukový či obrazový záznam k úřednímu účelu (tzv. úřední licence) nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu (§ 88 odst. 2 OZ). Veřejným vystoupením v záležitosti veřejného zájmu se míní také vystoupení na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Místo věcné diskuse nad podstatou problému však radní vystupňovali nepříjemný nátlak vůči mě. Místostarosta Jiří Kahoun ode mě vyžadoval IČO citovaných právníků a argumentoval, že není vhodné začít natáčet před volbami. Starosta Černý zase zákaz zdůvodňoval svým předpokladem, že záznam bude účelově sestříhán. Radní Jiří Liška mě nejprve obvinil, že jsem tu na objednávku někoho jiného a později poznamenal: „Já mu tu kameru chytím a vyhodím mu to ven!“.

Do diskuse velmi aktivně vstupoval úředník Ing. Petr Vladyka, pověřený řízením úřadu. Argumentoval svým právnickým vzděláním a hrozil mi, že zavolá policii. Přestože seděl v obecenstvu a vůbec nebyl v záběru kamery, vyjadřoval svůj nesouhlas s natáčením hlasu své osoby, protože je nevolený úředník. Starosta pak oznámil, že úředníky nelze natáčet, protože jde o zaměstnance města.

Platí však, že tzv. úřední licence se vztahuje nejen na orgány veřejné moci, ale na jakékoliv osoby, které vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. Půjde tedy nejen o zastupitele, ale také o úředníky obecního úřadu nebo také občany, kteří na zasedání zastupitelstva vystoupí. U všech těchto subjektů tedy je možné na veřejném zasedání zastupitelstva pořídit audiovizuální záznam.


Výše uvedené závěry potvrzuje například rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, č. j. 8 A 316/2011-47, kde se uvádí: “Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), veřejné, což se týká všeho, co se v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních, neboť řešení takového sporu náleží výhradně do působnosti a pravomoci soudu.”

Stanovisko Ministerstva vnitra č. 7/2008 ze dne 31. 3. 2008 (aktualizováno k 1. 9. 2018) na tento rozsudek navazuje: “ Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že zastupitelstvo obce nemůže bránit přítomné veřejnosti, aby si pořizovala zvukové nebo obrazové záznamy z jeho zasedání. O zákazu pořizování záznamu by bylo možné uvažovat jen výjimečně tehdy, jestliže by samotné pořizování natolik rušilo průběh zasedání, že by toto zasedání nemohlo vůbec probíhat. V tomto případě by však pořádkové opatření nesměřovalo proti pořizování záznamu, ale proti rušivým projevům, které by s tímto pořizováním byly spojeny. Zastupitelstvo by navíc k takovému zákazu mohlo přistoupit, jen pokud by po předchozím upozornění nebyla ze strany pořizovatele záznamu zjednána náprava.“

Zákon o ochraně osobních údajů rovněž nepředstavuje překážku pro zveřejnění audiovizuálních záznamů o jednání zastupitelstva. Výjimkou by byly málo časté případy, kdy by se součástí záznamu staly osobní údaje třetích osob, které nevstupují do vztahu s obcí, ale byly zmíněny některým vystupujícím. Dále jde o příliš detailní údaje osob (např. rodné číslo, osobní telefon, přesná adresa bydliště), citlivé osobní údaje (například o zdravotním stavu). Ty je pak nutno před zveřejněním odstranit. Obvykle není žádný důvod podrobnější údaje o nich hlasitě přednášet. „Pro nahrávání zasedání zastupitelstva je relevantní čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Podle něj můžete zpracovávat osobní údaje, tedy zasedání zastupitelstva natáčet, bez souhlasu subjektů osobních údajů, tedy osob účastnících se zasedání zastupitelstva, v případech, kdy je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů vás jako správce či třetí strany. Oprávněným zájmem je např. kontrola výkonu pravomoci zvolených zastupitelů. To znamená, že souhlas zastupitelů ani jiných úředních osob k pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva nepotřebujete.

Ani z pohledu ochrany osobnosti a soukromí podle OZ, ani z pohledu ochrany osobních údajů podle GDPR a ZZOÚ tak není možné nahrávání zasedání zastupitelstva zakázat.

Zcela irelevantní jsou zmíněné argumenty týkající se nutnosti pořizovat záznamy již od počátku mandátu zastupitelů nebo nutnosti dopředu zastupitelům oznámit, že záznam budu chtít pořizovat. Tyto podmínky zákon nestanoví, proto je není možné po občanovi pořizující záznam požadovat. Ani skutečnost, že se jedná o soukromý záznam a zastupitelé tak nemohou vědět, zda nedojde k jeho upravení, není relevantní. Není možné omezit možnost záznam pořídit hypotetickou obavou, která není fakticky podložena.

Nahrávání jsem byl nakonec nucen ukončit. Bez toho by zastupitelé vůbec nezačali jednat – neustále hledali další a další důvody, proč natáčení není možné. Co mě na celé kauze nejvíce mrzí je zjištění, že zmínění zastupitelé v tomto kontextu nepovažují své jednání v rámci mandátu vzešlého z voleb za veřejnou záležitost, nýbrž za něco soukromého, co je potřeba si střežit.

Ing. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, k tomu uvádí: „Ti, kteří se o zákaz snaží, jsou většinou motivováni snahou znemožnit diskusi a kritiku vztahující se k jejich vystoupení. Snaha představitelů obce nebo členů zastupitelstva pořizování záznamu bránit, případně ustanovení Jednacího řádu, které to zakazuje, nejsou právně platné. Pokud předsedající či jiný veřejný činitel pořizování záznamu zakáže, nebo dokonce pokud k prosazení použije veřejnou moc (např. obecní policii), stane se pachatelem trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby (to dopadá i na případné protiprávně zakročující policisty). Nahrávající se bude moci bránit více právními způsoby. Pokud šlo o úřední postup obce, výsledkem žaloby bude prohra obce. Soud zakáže opakování takového postupu obce/starosty. V případě, že by při zákroku došlo k jakékoliv škodě, bude ji muset uhradit ten, kdo zákrok vyvolal a provedl. Pokud by došlo k nějakým urážkám vůči občanovi pořizujícímu záznam, bude možno se dovolat ochrany osobnosti a požadovat i omluvu a také finanční odškodnění. Do věci může vstoupit i dozorový orgán – ministerstvo vnitra.“

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že zákaz pořízení audiovizuálního záznamu z veřejného zasedání zastupitelstva dne 7.4.2022 představoval tzv. nezákonný zásah. Proti němu je možné bránit se prostřednictvím žaloby proti nezákonnému zásahu dle § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (“SŘS”).

Uvedené skutečnosti a argumenty, dostupnou judikaturu a citovaná stanoviska jsem zaslal 9.května 2022 panu starostovi i všem zastupitelům. Očekávám z jejich strany snahu o mimosoudní dohodu. Požádal jsem je o informaci, zda s uvedenou argumentací souhlasí a nebudou do budoucna nijak bránit občanům natáčet a zveřejňovat záznamy z libovolného jednání zastupitelstva. Ke dni uzávěrky tohoto čísla Kosteleckého zpravodaje jsem nedostal žádnou odpověď.

Dovolím si také poznamenat, že jsem byl opravdu nepříjemně zaskočen nepřátelskou atmosférou a slovními útoky a vyhrožováním některých zastupitelů (pan Kahoun, pan Liška) a dokonce i obecních úředníků (pan Vladyka). Nepříjemným atakům jsem čelil i po skončení jednání. Radní Liška (KSČM) ke mě přišel a prohlásil, že případné zveřejnění záznamu bude mít pro mě „nedozírné následky“ a vzápětí začal zjišťovat, kde bydlím. Vzhledem k výše uvedenému kontextu a mojí vůli k budoucí slušné komunikaci bych přivítal omluvu uvedených zastupitelů v libovolné formě.

Rád bych dosáhl toho, aby každý občan Kostelce nad Černými lesy mohl podle zákona natáčet nebo sledovat jednání zastupitelstva z videozáznamu a mít tak možnost kontroly nad rozhodováním o našem městě. Vzhledem k častým dohadům nad obsahem zápisů z jednání, které vždy budou ze své podstaty nějakým způsobem redukovat realitu, by bylo by ideální, kdyby město samo pořizovalo oficiální videozáznamy dostupné občanům na webu. Protože se tak neděje, jsem ochoten dle svých časových možností natáčet jednání na vlastní náklady, předpokládám tedy svojí účast s kamerou na dalším zastupitelstvu. A z vlastní zkušenosti mohu nyní doporučit každému: nejlepší je vždy přijít se podívat na své zastupitele osobně. S kamerou, nebo i bez kamery.

Více k dalšímu vývoji kauzy najdete v samostatném článku.

Libor Kozák

Jako nezávislý producent, režisér a kameraman je spolutvůrcem sociologických dokumentů mapujících mimo jiné témata lokálních komunit v globálním kontextu (Žít změnu). Podílí se na vzniku dokumentárních cyklů pro Českou televizi, například Nedej se, Občanské noviny, Příběhy slavných, O vědě a vědcích, Artmix a další. Rád spolupracuje i s neziskovými organizacemi, podrobně se věnuje tématům vzdělávání a transparentnosti státní správy (Kauza 3, Kostelák).

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!