Odpovědi na předvolební dotazník: OK 2022 – Občanská koalice

autor: | 18. 9. 2022 | Komunální volby 2022

Jaké jsou cíle a priority OK 2022? Co s naším městem zamýšlejí? Přinášíme jejich odpovědi na předvolební dotazník.

Z občanské koalice OK 2022 se vyjádřili dva kandidáti a to Ing. Jana Havelková (druhé místo kandidátky) a paní Lenka Čiháková (patnácté místo).

1. Co vnímáte jako prioritní téma letošních komunálních voleb?

Jednoznačně uklidnění situace ve městě a ozdravění současného stavu. Vládnoucí koalice silou 8 hlasů proti 7 prosazuje závažná rozhodnutí, která budou mít dopad na další rozvoj města, příkladem je návrh na úpravu územního plánu. A naopak, problémy, které je třeba neprodleně řešit, zůstávají stranou, příkladem je tolik diskutovaná nekapacitní čistírna odpadních vod a chátrání městského majetku, ať už se jedná o vodohospodářskou infrastrukturu nebo budovy nebo chodníky a komunikace. Prioritní téma je pro mne nastavit takovou spolupráci v zastupitelstvu, aby bylo možné starat se o město jako to děláme doma – udržovat majetek, pokud je málo prostoru (současný majetek nestačí), tak stavět nové. –J. Havelková

Témat je tu spoustu. Kamkoli se podíváme, je co zlepšovat. Pro mne jsou důležití lidé, kteří se dokáží domluvit –vyslechnout názory, přenést se přes osobní pocity a společně se snažit řešit problémy, které trápí obyvatele Kostelce a Svatbína. – L.Čiháková

2. Co členové vašeho uskupení v minulém volebním období prosadili?

Jsem členem týmu OK 2022, je to sdružení nezávislých kandidátů. V minulém období jsme byly s Lenkou Čihákovou dva roky ve vedení města. V té době se podařilo realizovat projekt výstavby splaškové kanalizace na starém městě, a to včetně nutných oprav dalších sítí (vodovod, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení). Stejně tak se podařilo dokončit projekt rekonstrukce bývalého mlýna, kde vznikly odborné učebny pro základní školu. U obou projektů jsme se potýkali s velmi špatnou projektovou přípravou, o kterou se „postarali“ naši předchůdci. Podařilo se realizovat projet rozšíření kapacity mateřské školy, zde jsme si mohli alespoň vybrat technický dozor investora, čímž jsme ušetřili značnou část výdajů. Zahájili jsme jednání s investorem, který projevil zájem o hlavní budovu bývalé nemocnice v Sanatorce. Věnovali jsme se i přípravě projektových dokumentací, např. ulice Trativody, dům č.p.28 v Kutnohorské ulici. Podařilo se nám obnovit tradici motokrosu ve městě. Vytipováním lokality, zajištěním formálních záležitostí (nájemní smlouva, provozní řád aj.) se v Kostelci nad Černými lesy výrazně omezily nelegální jízdy motorkářů po lesích a zároveň jsou nastavené podmínky pro tento sport – jezdí se ve středu a v sobotu, příjezd do lokality je z Peklova. Je třeba si uvědomit, že ne všichni občané jsou příznivci motokrosového sportu. A právě proto, aby ti, co by v Peklovu raději viděli něco jiného, by město mělo zajistit dodržování těchto pravidel, tj. zejména přístup z Peklova a ušetřit obyvatele starého města hluku a prachu z projíždějících motorek a návštěvníků akcí. Podařilo se udržet formu rozdělování peněz na volnočasové aktivity. Nerozhodují zde „kamarádské vztahy“ či „známosti a kontakty“, ale určený balík peněz rozdělují ti, kteří je užívají. Jednání komise pro volnočasové aktivity jsou „živá“, ale kolegiální, a dříve či později vždy dojde k dohodě. Podařilo se udržet zdravotnickou záchrannou službu v našem městě. Z nevyhovujících prostor v Sanatorce jsme umožnili dočasné sídlo záchranky v ulici K Jatkám. Nyní má záchranka svůj vlastní objekt v ulici Jevanská. V době, kdy náš tým byl ve vedení, jsme pokračovali v realizaci připravených projektů. Nebylo to jednoduché, ale horší by bylo, zahodit práci našich předchůdců do koše jen kvůli tomu, že máme na spravování věcí veřejných jiný názor – je to zejména tolik potřebná spolupráce s odborníky a pečlivá projektová příprava. – J. Havelková

  • zasadili jsme se o hospodárnou realizaci projektů
  • započali jsme s modernizací a obnovou veřejného osvětlení, správa přešla z ČEZu na město Kostelec n.Č.l.
  • našli jsme investora, který měl zájem o využití Sanatorky. Zahájili jsme s ním jednání, která chvíli pokračovala i po našem odvolání z funkce. (13 zastupitelů bylo pro, 2 se zdrželi). Bohužel u toho to také skončilo. L. Čiháková


3. Jaké vidíte největší chyby minulého zastupitelstva? Jak konkrétně byste to změnili? Jaké vidíte největší přínosy minulého zastupitelstva?

Vzhledem k tomu, že před necelými dvěma roky se změnilo vedení města, nejsem si jista, odpovědí. Zastupitelstvo bylo v minulých 4 letech rozděleno na koaliční a opoziční skupinu, tyto skupiny se navzájem neposlouchaly a byla mezi nimi názorová propast. V na konci roku 2020 došlo k radikální změně ve vedení města, odvolána byla celá rada včetně starostky a místostarosty.

Přínosy zastupitelstva do konce roku 2020 – popsáno v odpovědi na dotaz č.2. Poznámka: píšu „nám se podařilo“, množné číslo, protože se opravdu jednalo o týmovou práci, na rozdíl od současného vedení města, kde i na jednání zastupitelstva je zřetelně vidět nezájem 7 koaličních zastupitelů, mnohdy se jedná o „one man show“. Dále – v rámci společného plesu města a podnikatelů se podařilo do posledního místa zaplnit zámecký sál.

Co bych změnila? Určitě bych obnovila přístup zastupitelů na jednání rady města. Nikdy jsme zde neprojednávali žádné „státní tajemství“, pokud zde zazněly informace obsahující osobní údaje, byli přítomní upozorněni na povinnost ochrany osobních údajů, jiné záležitosti nebylo nutné skrývat před zastupiteli města. To, co je pro mne jako zastupitelku a bývalou starostku nejhorší, je „vláda“ o nás bez nás. Členové rady města zakázali přístup ostatním zastupitelům na jednání rady, kde se rozhoduje hodně důležitých věcí. Přínosy minulého zastupitelstva? Jsem přesvědčena, že systém svodu tříděného odpadu D2D je správná cesta. Ale zároveň je třeba nastavit i alternativní řešení pro ty domácnosti, které nemohou mít doma tolik nádob na třídění odpadu. Jsou to zejména domy na starém městě, u mnohých není zahrádka a z veřejného prostranství se vchází chodbou přímo od obytných místností, není tam vhodný prostor na umístění třídících nádob. – J. Havelková

(L. Čiháková se k této otázce vyjádřila u dotazu 4)

4. Na čem a jak konkrétně chcete v následujícím období zapracovat, pokud budete zvoleni?

V roce 2020 jsme zahájili práci na strategickém plánu rozvoje města a v tom chci pokračovat, jsme přesvědčena,že musíme mít nějakou vizi, plán. Tento plán by měl být připraven ve spolupráci s občany, podnikateli, místními spolky. Je zcela normální, že v určitou chvíli mají tito aktéři různé představy, potřeby. Roli vedení města vidím v tom, shromáždit tyto představy, projednat v rámci celého města a nastavit priority, časový plán pro realizaci a nastínit financování. A podle toho investovat – budovat nové i pečovat o to, co už máme. Můj osobní sen je záchrana cihlového vodojemu v sanatorce, jeho revitalizace a využití pro kulturní nebo jiné volnočasové aktivity. Ale uskutečňování snů si nechám až na dobu, kdy zde budou zajištěné veřejné služby, bude postaráno o městský majetek… – J. Havelková

Spojím odpověď na tyto dva dotazy. (otázka číslo 3 a 4 pozn. aut.) V minulých volbách jsem byla na kandidátce politické strany, podobně jako další zastupitelé. Ale rozdělení na politické strany a hnutí se hodně neosvědčilo. Kostelec je malé město, známe se, zde by to mělo být o lidech. Byla jsem dva roky členkou rady města a dosud jsem předsedkyní komise pro volnočasové aktivity. Když srovnávám atmosféru na jednání komise a na jednání zastupitelstva, je to nesrovnatelné. Členové komise se všichni snaží prosazovat zájmy skupiny, kterou zastupují, ale zároveň věnují pozornost tomu, co říkají ostatní, navzájem se poslouchají a chtějí se domluvit. Na zastupitelstvu tato komunikace není. Po této zkušenosti jsem už nechtěla kandidovat. Ale cítím potřebu podpořit lidi, o kterých jsem přesvědčena, že by dokázali v zastupitelstvu nastavit týmovou práci podobně jako je to již delší dobu v komisi pro volnočasové aktivity. A to je i moje předsevzetí, pokud se stanu zastupitelkou. L. Čiháková

5. Do čeho byste rádi investovali a proč? Jaké investice byste rádi omezili a proč?

Opakované, pro někoho kontroverzní téma, a sice likvidace splaškových vod. Proč? Protože jsme v 21.století a vypouštění splaškových vod do přírody není dobré řešení problému. Protože splašků nebude ubývat, ale s přibývající výstavbou tento problém bude narůstat. Protože není jiné řešení – jímky se také musí někam vyvážet a ani v blízkém okolí se o naše splašky nikdo nepostará. Nestačí jen o tom vyprávět a snít, ale je potřeba i konat, a to nejlépe ve spolupráci s odborníky. Dále zajištění zdrojů vody a vůbec hospodaření s vodou. Proč? Protože si to zatím nepřipouštíme, ale už i v Evropě jsou země, kde je nedostatek pitné vody. K zalévání zahrádek nebo napouštění bazénů by se měla používat užitková voda nikoli pitná… Náměstí Smiřických jako centrum města si zaslouží celkovou úpravu, ale až budou vyřešeny sítě. Důležité jsou investice do kvalitní projektové přípravy. Velmi obezřetně bych přistupovala k nové výstavbě veřejných budov. Máme zde dost nevyužitých objektů, které přímo volají po rekonstrukci, opravě a nabízejí se k využití, asi všichni víme, jak vypadá sanatorka, kolik je tu nevyužitých budov včetně nedostavěných bytů. – J. Havelková

Naše město nemá pořádný plán do budoucnosti. Hasíme zde „požáry“, využíváme dotace, které se nabízejí, protože jsou tyto peníze zrovna k dispozici a je škoda nechat je ležet. Chtěla bych, aby město mělo nějakou vizi a plán na její uskutečnění, a toto by mělo být vytvořené se zapojením lidí, spolků, podnikatelů, třeba se o tom i trochu pohádat, ale nastavit si cíl. A podle toho určit priority a podle priorit i peníze. – L. Čiháková

6. Kde chcete získat finanční prostředky pro investice a běžný provoz města?

Rozpočet města. Město má finance z rozpočtového určení daní i další menší příjmy. K navýšení příjmů do městského rozpočtu by významně pomohlo, kdy všichni občané, kteří zde žijí, tady měli i trvalé bydliště. Dále mohou pomoci podnikatelé, že zde budou mít sídlo firmy. Další možností je rozumná úspora na výdajové stránce rozpočtu. A samozřejmě dotace, ale i zde velice racionálně. J. Havelková

Město má svůj rozpočet, který se rozděluje na investiční prostředky a provozní. A opět se vracím k nějakému plánu, programu – říkejme tomu, jak chceme. Potřebné peníze dát na provoz města a rozumně nastavit investiční prostředky, a pak shánět i dotace, které mohou významně pomoci k realizaci našich plánů. L. Čiháková

7. Jak chcete zajistit transparentnost a vstřícný přístup vůči občanům?

Každé jednání zastupitelstva je veřejně přístupné, neexistuje „neveřejné jednání zastupitelů“. Je možné, že ne každý může osobně přijít. Určitě podpořím on-line přenos jednání ze zastupitelstva a také plánovaná jednání zastupitelstva. Když jsem byla starostkou, přijímala jsem všechny telefonáty, pokud bylo jednání a nemohla jsem hovořit, zavolala jsem zpět. V případě, že občan požaduje informace, které nepodléhají nějaké ochraně, měl by je dostat od pracovníků městského úřadu i od zastupitelů.

Vstřícný přístup k občanům – občané by měli mít na jednání zastupitelstva prostor ke svým dotazům či podnětům, prostor k vyjádření v Černokosteleckém zpravodaji. Stalo se několikrát, že členové redakční rady nedostali k vyjádření některé články, které byly do zpravodaje zaslány – nechci to nazývat cenzurou, snad se to už nebude opakovat.

Chodím i na akce ve městě (vernisáže v muzeu, besedy v knihovně, akce spolků aj.), zde je prostor pro neformální diskuze a vysvětlování. Velmi důležitý je i Osadní výbor Svatbín, který zajišťuje přenos informací mezi občany Svatbína a zastupitelstvem. Když bylo potřeba projednat s občany Svatbína záležitosti týkající se kanalizace, Osadní výbor zajistil pozvání všech Svatbíňáků.

Je víc než potřebné k řešení konkrétních problémů přizvat občany, kterých se to týká. Stejně tak je důležitý i vztah občanů k městu – mnohé dlouhé diskuze na sociálních sítích obsahují dotazy, které diskutující při nejlepší vůli nemohou informovaně zodpovědět. Tyto dotazy by měly být směrovány na příslušné pracovníky městského úřadu, příkladem je třeba svoz odpadů.

Dovolím si zde zmínit i předvolební období. Jsem přesvědčena, že zde v malém městě je to vše o lidech, není důležité příslušenství k politické straně či hnutí, ale mnohem větší význam mají místní osobnosti. Proto jsme nevyužili možné podpory politických stran, a tím i jednodušší registraci kandidátky. Zvolili jsme formu sdružení nezávislých kandidátů a museli jsme (a chtěli) v rámci setkávání s voliči shromáždit 271 podpisů lidí na podporu účasti našeho týmu v komunálních volbách. Podařilo se, a dokonce mnohem více. Setkání a diskuze s lidmi nás velmi obohatilo. I takto chceme dělat tu naši komunální politiku – setkávat se s místními aktéry.

Transparentnost a vstřícnost? Stačí bavit se s lidmi a nelhat, nepomlouvat. – J. Havelková

Zastupitelstvo je veřejně přístupné, každý může přijít. Podporuji pořizování záznamů ze zastupitelstva, dost by to pomohlo omezit hádky, co kdo řekl a neřekl a usnadnilo by to i zápisy ze zastupitelstva. On-line přenosy také mohou přispět. Vstřícný přístup k občanům by měli mít zastupitelé i úředníci, odpovídat na dotazy, brát telefony, vyslechnout podněty, stížnosti a reagovat. Reagovat neznamená vždy souhlasit a vyhovět, ale vysvětlit, proč zastupitel nebo úředník koná tak či onak. A hlavně umět říkat pravdu. – L. Čiháková

8. Představte nám kandidáty na prvních třech místech vaší kandidátky.

Zde bych odkázala na web našeho sdružení kandidátů www.ok2022.cz . Jsou zde medailonky jednotlivých kandidátů.

Snad je doplním několik slov o lídrovi kandidátky, kterým je Martin Sandholc. Je to schopný manažer středně velké firmy, otec dvou dětí, zajímá se o dění ve městě, je to aktivní mladý člověk, svůj volný věnuje rodině, ale najde si prostor i pro tréninkovou činnost dětí. Má hezky upravený dům – je vidět, že se umí starat o svěřený majetek. – J. Haveková

Máme web, kde se představují jednotliví členové našeho uskupení OK 2022 Občanská koalice.

  • Martin Sandholc – sympatický mladý muž, otec dvou dětí, jednatel a manažer úspěšné firmy, umí říci, co si myslí
  • Jana Havelková – týmový hráč se spoustou zkušeností, dotahuje věci do konce.
  • Jan Svatoš – mladý muž, IT odborník, jasně formuluje své myšlenky, představy. Velmi by dokázal přispět k tomu, aby se městský úřad stal moderním úřadem s využitím IT technologií – L. Čiháková

Anna Kozáková

Našli jste v článku chybu, nebo chcete napsat vlastní článek? Napište nám na redakce@kostelak.cz

Cílem webu kostelak.cz je podpora a propagace komunit a občanských iniciativ v Kostelci nad Černými lesy a nejbližším okolí.

Nejnovější příspěvky

Sdílej

Sdílej tento článek se svými přáteli!